Obchodné podmienky

Obchodné podmienky

Vymedzenie základných pojmov

 • Predávajúci: dodávateľ tovaru prostredníctvom internetovej stránky e-shopu www.inevita.sk je spoločnosť Inevita, s.r.o., Staré Grunty 7B, 841 04 Bratislava, IČO: 46 896 350, DIČ: 2023639816, Číslo vložky: 85154/B. Kontaktné údaje: Telefón: +421 948 059 259, e-mail: info@inevita.sk (ďalej len „predávajúci“)
 • Kupujúci: koncový zákazník – fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, ktorá prostredníctvom e-shopu vytvorila objednávku.
 • E-shop: elektronický obchod umiestnený na webovej adrese www.inevita.sk, prostredníctvom ktorého si Kupujúci objednáva tovaru u Predávajúceho.
 • Ceny v e-shope sú zmluvné a uvádzané na mernú jednotku. Cena je konečná tak, ako je uvedená na objednávke. Ceny tovaru v e-shope sú uvedené vrátane DPH a všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí Kupujúci zaplatiť. Výsledná cena objednávky sa môže zvýšiť o cenu prepravného a cenu obalov, v ktorých je tovar dodávaný. Cena prípadných poplatkov za dopravu sa určí podľa časti „Dodacie podmienky“ v závislosti od hmotnosti objednávky.
 • Tovar: produkty ponúkané na predaj na stránkach e-shopu.
 • Objednávka: vzniká potvrdením procesu objednávania v e-shope výberom produktov kupujúcim vrátane kompletného vyplnenia objednávkového formuláru. Kupujúci plne uznáva elektronickú komunikáciu predovšetkým prostredníctvom e-mailovej komunikácie.
 • Záväzná objednávka: kúpna zmluva uzatvorená prostredníctvom e-shopu sa považuje za uzatvorenú na strane Kupujúceho vyplnením objednávkového formulára potvrdeného tlačidlom „objednať“ a na strane Predávajúceho potvrdením vybavenia objednávky prostredníctvom e-mailu. Takto vytvorenú objednávku je možné meniť len na základe vzájomnej dohody medzi Kupujúcim a Predávajúcim. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo až po zaplatení celej ceny objednaného tovaru.
 • Registrácia: pre nakupovanie v e-shope predávajúceho nie je nevyhnutné vytvorenie si osobného účtu zákazníka v e-shope. Prostredníctvom registrácie si však Kupujúci môže spravovať svoje objednávky a pod. Kupujúci je nielen pri registrácii, ale aj pri nákupe bez registrácie povinný uviesť pravdivé údaje. V prípade zmeny niektorých údajov pri registrovaných užívateľoch je Kupujúci povinný si tieto údaje aktualizovať pri prvom prihlásení. Predávajúci má právo osobný účet zrušiť v prípade ak kupujúci tento osobný účet nevyužíva aspoň 12 mesiacov, resp. ak porušuje tieto obchodné podmienky alebo ustanovenia právnych predpisov.

Práva a povinnosti zmluvných strán

 • Povinnosti Kupujúceho:
  • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú cenu za tovar a prípadné prepravné. Kupujúci odoslaním objednávky súhlasí s cenou objednaného tovaru - objednávka sa stáva pre kupujúceho záväznou objednávkou po doručení potvrdenia o vybavení objednávky.
  • oboznámiť sa pred vytvorením objednávky s popisom a vlastnosťami tovaru (niektorý tovar môže mať v popise len ilustračný obrázok - Predávajúci o tom v popise informuje), všetkými dostupnými informáciami o tovare ako aj všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami a zverejnenými v e-shope (odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa s všeobecnými obchodnými podmienkami a reklamačnými podmienkami zoznámil a bezvýhradne s nimi súhlasí),
  • tovar ponúkaný v e-shope môže časom strácať svoje unikátne vlastnosti, Kupujúci je preto povinný prevziať objednaný tovar v najkratšom možnom termíne. V prípade, že Kupujúci tovar bezdôvodne neprevezme, je povinný Predávajúcemu nahradiť škodu mu tým spôsobenú.

 • Predávajúci je povinný:
  • dodať Kupujúcemu tovar v množstve a cene uvedenej v záväznej objednávke,
  • najneskôr spolu s tovarom zaslať Kupujúcemu faktúru za tovar, dokumenty nevyhnutné na riadne užívanie objednaného tovaru. Faktúra sa Kupujúcemu štandardne doručuje v elektronickej podobe. V prípade záujmu o vyhotovenie papierovej faktúry to Kupujúci uvedie v poznámke k objednávke.
  • v prípade nedostupnosti tovaru, zmeny ceny tovaru/objednávky o tom kupujúceho okamžite informovať
  • dôsledne dodržiavať všetky povinnosti, ktoré Predávajúcemu vyplývajú z platnej legislatívy

Dodacie podmienky

 • Tovar Predávajúci dodáva zásielkou slovenskej pošty, vlastnými vozidlami, prípadne externou kuriérskou spoločnosťou.
 • Minimálna hodnota objednávky nie je určená.
 • Termíny dopravy sú rôzne podľa lokality.
 • Tovar, ktorý si do vašej objednávky volíte, má rôzne hmotnosti a podľa toho koľko výsledná objednávka váži sa k výslednej cene tovaru pripočíta aj cena dopravy:
  • doprava zdarma je pri nákupe tovaru v hodnote od 50 eur
  • pri hmotnosti objednávky do 5 kg, je cena dopravy 4 EUR - platí pre dodanie na adresu v rámci Slovenskej republiky,
  • pri hmotnosti objednávky do 5 kg, je cena dopravy 15 EUR - platí pre dodanie na adresu v rámci Európskej únie mimo Slovenskej republiky,
  • pri hmotnosti objednávky nad 5 kg je cena dopravy dohodnutá indivuálne medzi Predávajúcim a Kupujúcim - platí pre dodanie na adresu v rámci Slovenskej republiky, Európskej únie alebo ostatných krajín
 • Dodacia doba je 14 pracovných dní.
 • Cena dopravy má v sebe zarátaný poplatok za službu donášky kuriérskou spoločnosťou, obalový materiál a dobierku.


Platobné podmienky

 • Spôsob úhrady: Tovar je možné uhradiť niekoľkými spôsobmi:
  • Bankovým prevodom na č. účtu: SK38 8330 0000 0021 0091 2030, SWIFT: FIOZSKBAXXX
  • Zaplatením cez platobnú bránu PayPal
  • Zaplatením debetnou alebo kreditnou platobnou kartou (GoPay)
  • V hotovosti pri prebratí objednávky - v prípade objednávky na dobierku. Doklad o predaji tovaru je Kupujúcemu pribalený do zásielky


Právo na odstúpenie od zmluvy bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

 • Účelom práva odstúpenia od zmluvy zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) je poskytnúť Kupujúcemu možnosť zoznámiť sa s tovarom za rovnakých podmienok ako je obvyklé pri nákupe v kamennom obchode, t.j. odskúšať tovar tak, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru.
 • Predávajúci ponúka v internetovom obchode prevažne esenciálne oleje. Kupujúci nemá právo odstúpiť od zmluvy bez udania dôvodu ak ide o tovar, ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený. V prípade, že s dodaným tovarom nie ste spokojný, okamžite nás o tom informujte.
 • V zmysle vyššie uvedeného je tovar možné vrátiť bez udania dôvodu len v stave v akom mu bol doručený – najmä so zachovanou neporušenou poistkou a nepoškodenou etiketou. Predávajúci vrátený tovar skontroluje a ak spĺňa podmienky na vrátenie, vráti kupujúcemu peniaze v lehote podľa ďalších bodov.
 • Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru. Na odstúpenie od zmluvy môže kupujúci využiť formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy a zaslať Kupujúcemu spolu s vráteným tovarom. Pre plynulejšie vybavenie odstúpenia od zmluvy zašle Kupujúci vyplnený formulár aj na e-mail predávajúceho.
 • Predávajúci vráti zaplatenú cenu za tovar vrátane nákladov na dopravu na číslo účtu kupujúceho do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy. Podmienkou vrátenia kúpnej ceny je doručenie vráteného tovaru kupujúcemu.
 • Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
 • Vrátený tovar je Kupujúci povinný vrátiť na adresu: Inevita s.r.o. Staré Grunty 7B, Bratislava 841 04


Ochrana osobných údajov

 • Spoločnosť Inevita s. r. o. ako prevádzkovateľ informačného systému spracúva osobné údaje spôsobom a v rozsahu ustanovenom v zákone č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Prevádzkovateľ prijal primerané opatrenia na ochranu osobných údajov svojich zákazníkov. Osobné údaje spracúvané v informačných systémoch predávajúceho, ktoré sú registrované (oznámené) na Úrade na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.
 • Osobné údaje spracúvané prevádzkovateľom sú využívané výlučne prevádzkovateľom na plnenie svojich povinností voči Kupujúcemu a na vnútorné potreby Predávajúceho (napr. prieskum trhu, hodnotenie spokojnosti zákazníkov). Na účely vybavenia objednávok spracúva prevádzkovateľ osobné údaje v rozsahu nevyhnutnom na evidovanie a doručenie objednávky, najmä: titul, meno, priezvisko, adresa (ulica, obec, PSČ), e-mailová adresa, telefónne číslo, podrobnosti o objednanom tovare.
 • Ak Kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných na marketingové účely, prevádzkovateľ ho môže oslovovať najmä zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu. Svoj súhlas môže Kupujúci kedykoľvek písomne odvolať zaslaním odvolania so spracúvaním osobných údajov podľa platného zákona o ochrane osobných údajov.
 • Prevádzkovateľ poskytuje osobné údaje tretím stranám výlučne na účely plnenia si svojich zmluvných povinností voči Kupujúcim, najmä doručovateľským a kuriérskym spoločnostiam.


Záverečné ustanovenia

 • Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok je reklamačný poriadok.
 • Kupujúci si akékoľvek svoje práva a nároky môže voči predávajúcemu uplatňovať aj v rámci alternatívneho on-line riešeného sporu. On-line riešenie sporu zabezpečuje Európska komisia a slovenské kontaktné miesto riešenia sporov on-line (RSO). Rovnako aj nároky predávajúceho voči kupujúcemu môžu byť uplatnené prostredníctvom európskej platformy. Sťažnosť možno podať prostredníctvom platformy riešenia sporov on-line (RSO) na stránke http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm . Využitie alternatívneho riešenia sporu šetrí peniaze a čas, keďže sťažnosť bude vybavená do 90 dní a bez značných finančných výdavkov.
 • V prípade akýchkoľvek problémov nás kontaktujte na info@inevita.sk
 • Tieto všeobecné obchodné podmienky vrátane a súčasti nadobúdajú účinnosť 1. januára 2019.


Reklamačný poriadok

Všeobecné ustanovenia

 • Postup uplatnenia a vybavenia reklamácie kupujúceho sa riadi ustanoveniami všeobecne záväzných predpisov, voči spotrebiteľovi najmä zo zákona č. 250/2007 Zb. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení, a zákona č. 40/1964 Zb. občiansky zákonník v platnom znení.
 • K zakúpenému tovaru je priložený doklad o kúpe. K vybaveniu reklamácie bude postačovať len doklad o kúpe, ktorým môže byť aj faktúra doručená kupujúcemu e-mailom.


Prevzatie tovaru

 • Riziko vzniku škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho v okamihu keď dodávka bola prevzatá kupujúcim. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri jeho prevzatí.
 • V prípade zistenia poškodenia tovaru pri jeho prevzatí kupujúcim je kupujúci povinný ihneď vyhotoviť záznam o rozsahu a povahe poškodenia tovaru (škodový záznam), ktorého správnosť potvrdí dopravca.
 • Škodový záznam by mal obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo zásielky, dátum a čas prevzatia tovaru, potvrdenie prepravcu, fotografiu poškodeného balíka a tovaru.
 • Na základe takto vyhotoveného škodového záznamu doručeného predávajúcemu bezprostredne po prevzatí tovaru môže predávajúci poskytnúť odstránenie vady tovaru formou dodania nového tovaru alebo poskytnutím primeranej zľavy (zodpovednosť za poškodenie tovaru v priebehu prepravy nesie dopravca - tovar je poistený). Pokiaľ tak neurobí, môže uplatniť nároky z nedostatkov zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto škody mal tovar už v čase prevzatia tovaru.
 • Pri zistení rozdielu v množstve alebo druhu tovaru s údajmi na faktúre, je nevyhnutné podať o tomto stave správu predávajúcemu do troch pracovných dní od dňa prevzatia tovaru.


Záručné podmienky

 • Esenciálne oleje si musia zachovať svoju kvalitu a zdravotnú nezávadnosť do dátumu spotreby alebo dátumu minimálnej trvanlivosti vyznačeného na obale.
 • Pri tovare je dĺžka záruky v mesiacoch uvedená na obalovom materiáli alebo faktúre. Ak nie je vyznačená minimálna trvanlivosť u niektorej položky tovaru, tak je na tovar záruka 24 mesiacov.
 • Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania tovaru kupujúcemu, a predlžuje sa o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave a jej dĺžka je doba od uplatnenia reklamácie do dňa, kedy je kupujúci povinný po skončení opravy si tovar prevziať, a to aj v prípade, že tak kupujúci neurobil.
 • Kupujúci je povinný oznámiť zistené nedostatky predávajúcemu vyplnením reklamačného formulára ktorý je TU - písomne najlepšie prostredníctvom e-mailu uvedeného v kontaktných údajoch Predávajúceho alebo na adresu Predávajúceho.
 • Kupujúci zašle chybný tovar na reklamáciu predávajúcemu čo najskôr, resp. s predávajúcim dohodne spôsob prevzatia tovaru. Balík musí obsahovať reklamovaný tovar, kópiu nákupného dokladu, reklamačný formulár (ak už bol zaslaný emailom, kupujúci uvedie túto informáciu na kópiu dokladu o kúpe s uvedením dátumu a e-mailovej adresy, z ktorej bol reklamačný formulár odoslaný).
 • Predávajúci po obdržaní reklamačného formulára a reklamovaného tovaru určí spôsob vybavenia reklamácie a reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr; vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci právo od zmluvy odstúpiť, alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. Za deň uplatnenia reklamácie sa považuje deň keď je predávajúcemu doručený tovar a reklamačný formulár.
 • Reklamácia bude Predávajúcim vybavená nasledujúcim spôsobom:
  • Predávajúci zabezpečí výmenu chybného tovaru
  • výmenou tovaru za tovar iný rovnakých alebo lepších parametrov, alebo
  • vybaví reklamáciu vrátením kúpnej ceny.
 • Nárok na uplatnenie záruky nevzniká v nasledujúcich prípadoch:
  • poškodením tovaru pri preprave. Takéto škody sa kompenzujú z poistenia prepravovaného tovaru.
  • mechanickým poškodením tovaru alebo ak tovar bol poškodený živlami (voda, oheň, blesk alebo iná vyššia moc)
 • Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na chyby, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť – najmä pri zľavnenom tovare, ktorého pozmenené vlastnosti sú v popise tovaru uvedené.
 • Predávajúci je povinný pri uplatnení reklamácie vydať spotrebiteľovi potvrdenie. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie.
 • Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.